REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWIATMATRYC.PL 

z dnia 24.05.2018r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.swiatmatryc.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.swiatmatryc.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Laptop dla Ciebie Marcin Sikora z siedzibą w 63-500 Ostrzeszów ul. Skautów 8, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 514 028 25 96 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Laptop dla Ciebie - nazwa skrócona Laptop dla Ciebie Marcin Sikora
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.swiatmatryc.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.swiatmatryc.pl., prowadzony jest przez firmę Laptop dla Ciebie Marcin Sikora Skautów 8, 63-500 Ostrzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 514 028 2596, Regon: 300770906, tel. +48 62 590 30 86.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d)zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.swiatmatryc.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe po rejestracji oraz w ramach tzw. Szybkich zakupów – bez rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Laptop dla Ciebie - może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b)dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Laptop dla Ciebie za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Laptop dla Ciebie Marcin Sikora.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Laptop dla Ciebie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d)korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Laptop dla Ciebie,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.swiatmatryc.pl, dokonać wyboru towaru ( i jeśli produkt dostępny jest w wielu kolorach jego kolorystyki) z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
  a) cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług;
  b) cena detaliczna 2 - cena sprzedaży oferowanych towarów i usług dla zarejestrowanych Klientów;
  c) cena hurtowa - cena sprzedaży oferowanych towarów i usług dla hurtowych Odbiorców;
  d) Ceny w sklepie stacjonarnym Laptop dla Ciebie Marcin Sikora mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy
  e) adresu dostawy
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA".
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.swiatmatryc.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.swiatmatryc.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, zarówno opcją przedpłaty jak i płatnością za pobraniem. Możliwy jest również odbiór osobisty. Koszty dostawy zostaną  wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Po otrzymaniu przesyłki Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Klient zobowiązany jest do spisania protokołu szkody z przewoźnikiem.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer konta bankowego Laptop dla ciebie Marcin Sikora mBANK 95 1140 2004 0000 3202 7205 3388
  b) płatnością szybkim przelewem przy użyciu serwisu Przelewy24.pl
  c) płatność przy odbiorze gotówką lub kartą płatniczą kurierowi, jeśli kurier honoruje taki rodzaj płatności- przesyłka pobraniowa. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.
  d) gotówką lub kartą płatniczą  w  momencie  odbioru osobistego.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy i warunki zwrotu towaru

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, wypełniając formularz zwrotu/reklamacji  ze strony: http://swiatmatryc.pl/rma .W celu identyfikacji zwracanego towaru  na stronie wygenerowany zostanie  numer RMA. Numer RMA powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:
  - otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych;
  - świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  -  świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
  - W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy  wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie,  (Konsumentom zwracamy także  koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy oferowany przez nas zwykły sposób dostarczenia).
  - Zwrot płatności następuje nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru  lub od dnia w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
  - Klient ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do zwrotu.
  - Towar należy odesłać lub przekazać  pod adres:
  Laptop dla Ciebie
  ul. Jana Pawła II 20A
  63-500 Ostrzeszów
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas  o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient powinien zwrócić wszystko co otrzymał. Do przesyłki zwrotnej należy koniecznie załączyć oryginał paragonu lub kopię faktury VAT.
 6. Odsyłany towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną. Firma Laptop dla Ciebie Marcin Sikora nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek w transporcie.
 7. W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Laptop dla Ciebie  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient ma prawo reklamować zakupiony towar w trakcie trwania gwarancji i pod warunkiem, że uszkodzone lub zużyte części zostały objęte gwarancją, gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Laptop dla Ciebie ul. Jana Pawła II 20A,  63-500 Ostrzeszów, e-mail: biuro@swiatmatryc.pl. W przypadku reklamacji wady produktu, konieczne może być fizyczne dostarczenie przedmiotu w celu wykonania oględzin. Laptop dla Ciebie zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.95% reklamacji staramy się rozpatrywać w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania produktu.
 4. Laptop dla Ciebie nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1.  Laptop dla Ciebie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Laptop dla Ciebie o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Laptop dla Ciebie ul. Jana Pawła II 20A 63-500 Ostrzeszów , mailowo pod adres biuro@swiatmatryc.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Laptop dla Ciebie zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 95%reklamacji staramy się rozpatrywać w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania produktu.

X. Dane osobowe     

 1. Laptop dla Ciebie może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te są pozyskiwane od Klientów Laptop dla Ciebie.
 2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy kupna - sprzedaży.
 3. Administratorem przedmiotowych danych osobowych jest Laptop dla Ciebie Marcin Sikora, ul. Skautów 8 63-500 Ostrzeszów, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 514 028 25 96, regon: . Możliwy kontakt poprzez: biuro@swiatmatryc.pl, tel.: 62 590 30 86. W firmie Laptop dla Ciebie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, możliwy kontakt drogą mailową: biuro@swiatmatryc.pl.
 4. Laptop dla Ciebie będzie przetwarzać (w tym również przechowywać) pozyskane dane osobowe przez czas nieokreślony, ale nie krótszy niż 5 pełnych lat. Możliwość przetwarzania danych osobowych przez czas nieokreślony związana jest z polityką rabatową Laptop dla Ciebie oraz możliwością przygotowywania ofert specjalnych.
 5. Osoba której dane osobowe przetwarza Laptop dla Ciebie ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 6. Osoba której dane osobowe przetwarza Laptop dla Ciebie ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Laptop dla Ciebie zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Firma Laptop dla Ciebie prowadząca sklep internetowy pod adresem www.swiatmatryc.pl nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
 8. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Sklep znajduje się w jego Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej swiatmatryc.pl.

XI. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy laptop dla Ciebie a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Laptop dla Ciebie a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Laptop dla Ciebie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 5. Laptop dla Ciebie Marcin Sikora ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy swiatmatryc.pl prowadzony pod adresem domeny http://swiatmatryc.pl/ (dalej zwaną Witryną) przez firmę Laptop dla Ciebie Marcin Sikora, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 514 028 2596, Regon: 300770906 z siedzibą w Ostrzeszowie (63-500), ul. Skautów 8 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy swiatmatryc.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane przetwarza Sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookiespodczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane przetwarza Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

        - imię i nazwisko

       - adres zameldowania na pobyt stały,

       - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

       - adres poczty elektronicznej,

       - numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje:
       - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) - w celu umieszczenia na dowodzie zakupu (np. fakturze)

Podanie powyższych danych (punkt a) jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta na naszej Witrynie lub z adresu e-mail: biuro@swiatmatryc.pl , numeru telefonu62 590 30 86.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w sklepie swiatmatryc.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę prosimy o przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres e-mail: biuro@swiatmatryc.pl.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom:
a) (usługi kurierskie) General Logistics Systems Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Głuchowie, przy ul. Tęczowej 10 62-052 Komornik
b) (usługi pocztowe oraz paczkomatowe) InPost S.A., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
c) (płatności on-line) Przelewy 24 PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres e-mail: biuro@swiatmatryc.pl.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia, wymóg ten jest również stosowany dla połączeń związanych z rejestracją w sklepie oraz innych połączeń, podczas których Klienci przekazują własne dane osobowe.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Mają Państwo w ramach Witryny możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@swiatmatryc.pl.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail: biuro@swiatmatryc.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadawane pod adresem e-mail: sklep@swiatmatryc.pl.