Reklamacja towaru/usługi

 

1.       Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, Klient zobowiązany jest zwrócić produkt do firmy Laptop dla Ciebie Marcin Sikora. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. Oferowane przez nas matryce / wyświetlacz posiadają normę ISO 13406-2.

Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji Klient zobowiązany  jest do wypełnienia formularza zgłoszenia reklamacyjnego RMA znajdującego się na stronie http://swiatmatryc.pl/rma/  Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA). Numer RMA należy umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.

2.       W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).

3.       Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie numer RMA.
Numer RMA należy umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.

4.       Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów, matryc LCD itd. ).

5.       Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

6.       Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.

7.       Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży.

8.       Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.

9.       Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

·         Za dostarczenie towaru do serwisu odpowiedzialny jest Klient.

10.    Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
      Laptop dla Ciebie Marcin Sikora
      SERWIS
      ul. Jana Pawła II 20a
     63-500 Ostrzeszów

11.    Kontakt z serwisem:
Julia@swiatmatryc.pl

T. +48 62 590 30 86

Zwrot towaru przez konsumenta

 

1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.       W celu identyfikacji zwracanego towaru należy wskazać numer RMA. Numer ten należy uzyskać wypełniając formularz ze strony: http://swiatmatryc.pl/rma/ Numer RMA powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce.

3.       Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:

  • otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych;

  • świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

4.       Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient powinien zwrócić wszystko co otrzymał.

5.       W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.